Enneagram

Enneagram - devět bran k jednotě

Klíče k univerzálnímu vhledu mohou být různé, jedním z nich je prastaré učení devíticípé hvězdy nazývaný - enneagram.

Enneagram.pngIsadora vám nabízí možnost poznat sebe sama touto metodou.

Učení o enneagramu pochází z esoterické tradice duchovního hnutí súfí, mystického proudu islámu, ale jeho kořeny jsou starší. Tajemství enneagramu bylo střeženo po celá staletí, předávalo se ústní tradicí mezi zasvěcenci a až v posledních desetiletích minulého století došlo k jeho „objevu" pro západní civilizaci. Slovo enneagram pochází z řečtiny, ennea je číslovka devět a grammos znamená body. Devět bodů je sestaveno do tvaru hvězdice, v níž jsou body pospojovány podle určitých zákonitostí, které ukazují na stadia, jimiž prochází každý proces v materiálním, duševním a duchovním světě.

Perpetuum mobile?

Enneagram je kruh, v němž proudí nekonečná energie, je jakýmsi duchovním perpetuem mobile. Učení o enneagramu vychází ze základního předpokladu všech duchovních nauk, že lidé jsou stvořeni k obrazu božímu, jsou součástí božského, ale z určitých příčin ztratili spojení s Jednotou a dalším vývojem se snaží tuto jednotu získat. Protože si však lidé neuvědomují zcela nebo částečně tuto základní ztrátu, nevědomě si vytvářejí náhradní programy, s nimiž budují své „nepravé já", aby ve světě mohli přežít. Toto nepravé já, nazývané v esoterice ego, v psychologii osobnost, se tak vlastně stává překážkou k dosažení jednoty „pravého" Vyššího Já (Self) v nás s kosmickým Já jsem. Enneagram nabízí možnost, jak poznat, kterou branou právě já mohu ke svému skutečnému Já dojít.

Enneagram je schéma, které ve své jednoduchosti zračí složité procesy. Zaměříme-li jej na lidskou psýchu, dovnitř člověka, ukáže nám hluboké pozadí psychologických schémat, v nichž žijeme. Je však zároveň zdrojem poznání, jak můžeme objevit svůj skrytý potenciál a vydat se přístupnými cestami k vyšším stavům vědomí, k poznání Pravdy. Devíticípá hvězdice popisuje devět lidských typů, které si lidský rod vytvořil pro své přežití ve světě. Můžeme tuto typologii tedy chápat jako součást sakrální psychologie. Každému z těchto devíti typů se jeví svět naprosto jinak. Devíti způsoby může totiž dojít k odtržení od Jednoty a specifickému prožívání reality. K sjednocení vede pro každý typ jen jeho cesta, cesta jeho typu, proto je důležité, aby každý, kdo začne s enneagramem pracovat, zkoumal nejprve to, co je na něm jako na člověku charakteristické, co tvoří jeho hlavní rys osobnosti a jakými způsoby si vytváří svůj osobní svět, tj. jaké obranné mechanismy neměnně používá k přežití.

Je třeba k „návratu domů" nalézt svůj typ. Je otázkou různých náhledů, proč se v životě stáhneme do určité enneagramové brány (bodu), zda se jedná o vliv traumat z raného dětství (jak to vykládá hlubinná psychologie), nebo si své mechanismy přinášíme jako karmu z předchozí existence (jak to lze vyložit z reinkarnační teorie), či jsme prostě svým typem „obdarováni" shůry, Bohem. Bolestné prožívání života nepramení z naší vůle, ale z obranných mechanismů našeho malého já. Patří k součásti lidské povahy, že člověk je k vlastním chybám slepý, proto se o nich dozvídáme od druhých, a nechceme-li je vidět a slyšet, zažíváme je pak ve svém životě jako osudové zkoušky nebo rány (ztráty, omezení, bídu, nemoc, smrt).

Enneagram nám umožňuje uvědomit si vlastní chybné programy. A dává nám zároveň poučení, jak se jich postupně zbavovat, přetvářet je ve spojnici s tím nejvyšším v nás. Enneagram nám také říká, na jakých kvalitách stojí naše pravé Já, o co se můžeme v sobě opřít, co nás nezklame. Většinou své schopnosti potlačujeme, nevíme o nich, v lepším případě je využíváme podvědomě a nesystematicky.

Typologie

Jednotlivé body enneagramu nemají jméno, proto se používá číslic nebo označení hlavního rysu osobnosti.

Typy enneagramu

Typ 1 (Perfekcionista)

jednicka.jpgjeho branou k Jednotě je trpělivý vnitřní jas, touží niterně prožívat (božský) mír. Usiluje o dokonalost ve všech směrech a za každou cenu. Nepřiměřeně se jej dotýká kritika, a tak se naučil přísně se pozorovat, aby se vyhnul chybám, kterých by si druzí všimli. Má v sobě vnitřní systém stálého dohledu, navenek kritizuje jen ty druhé, je přesvědčen, že ti, kteří se chovají po svém, svévolně podvádějí. Jednička je přesvědčena, že existuje pro každou situaci jedno správné řešení. Čas nesmí být promrháván, kdo neumí dodržovat harmonogram Jedničky, vyvolává její zášť. Typ 1 směřuje pozornost stále jen k tomu, "co by se mělo udělat jako správné", z čehož pramení její rozmrzelost a nedůtklivost, které přerůstají ve zlost (hněv). Perfekcionista si vytváří obranný mechanismus dvou já: ustarané já doma, hravé já mimo domov. V intimních vztazích typ 1 ztotožnil lásku s dobrým chováním, nemůže uvěřit tomu, že by jej partner miloval takového, jaký je a přijímal dobré i špatné stránky jeho povahy, neboť on to také neumí, chce dokonalého partnera a pokládá jeho slabosti nebo nevhodné vlastnosti za naschvály. Partnerství je tak protkáno hněvivými výčitkami a hádkami, nebo aspoň nedůtklivými narážkami. Snaha o dokonalost činí perfekcionisty dobrými učiteli nebo kazateli. Jak se pozná? Typ 1 se identifikuje s životním postojem "Mám pravdu."

Typ 2 (Dávač)

dvojka.jpgjeho branou k Jednotě je svobodná vůle, která vychází z prožitku pokory. Dvojka se naučila dokonale odhalovat nálady druhých a přizpůsobuje s nimi své pocity, aby dosáhla jejich uznání, že ji potřebují. Pochlebuje, a tak manipuluje (dávám, abych získal) a cítí velikou pýchu za to, že umí být tak citlivá, ve skutečnosti potlačuje své potřeby kvůli druhým. Vybudovala v sobě zvyk měnit se podle nálad druhých (mnohočetné ego). V intimních vztazích je neodolatelně svůdná. Jak se pozná? Typ 2 se identifikuje s životním postojem "Pomáhám."

Typ 3 (Vykonavatel)

trojka.jpgjeho branou k Jednotě je naděje, ctnost, kterou ztratil, je poctivost (upřímnost). Trojka je zaměřená na činnost, výkonnost, image a materiální zabezpečení. V zájmu získání prestiže potlačuje své pravé já, především city. Je dokonalým hercem, umí zahrát jak perfektního milence, tak důvěryhodného obchodního partnera. Zákonnost a mravnost si umí přizpůsobit svým potřebám. Přesuny pozornosti se dějí z jedné činnosti na druhou a mají charakter mnohofázové činnosti. Hlavně se nesmí objevit volné místo, to je trojka uvedena ve zmatek. Je přesvědčena o správnosti všeho, co koná, aniž si uvědomuje motivy svého jednání. Je prototypem "úspěšného" západního člověka (workholik). Jak se pozná? Typ 3 se identifikuje s životním postojem "Jsem výkonný/á."

Typ 4 (Romantik)

ctyrka.jpgaby mohl typ 4 vybřednout ze svých citových zmatků, musí projít branou vyrovnanosti, zbavit se afektovanosti a nalézt původní přirozenost.Typ 4 je prototypem tragického umělce, touží po velikých ideálech, ztotožňuje se s nejvyššími osobnostmi světových dějin, cítí se být součástí lidské duchovní (umělecké) elity. Hlavním rysem je melancholie, do níž upadá především při nekonečných cyklech zklamané lásky. Hlavním hříchem je závist. Žije především v minulosti nebo v oparech budoucnosti. Má ryzí cit pro krásu a harmonii, pro hlubiny citových lidských prožitků. Jak se pozná? Typ 4 se identifikuje s životním postojem "Jsem jiný/á."

Typ 5 (Pozorovatel)

petka.jpgjeho vyšší mysl se blíží základu Jednoty vědomím vševědoucnosti, která je nestranná. Osobnost je však sevřená skrblictvím a lakotou ve všech svých formách duchovní, myšlenkovou, citovou, materiální). Ego pozorovatele je jako hrad, v němž si člověk soukromničí, rozhoduje o tom, koho a co vpustí a kdy, na jak dlouho a co bude předmětem hovoru. Tak má pozorovatel naprosto oddělené životní sféry, kde se např. jednotliví přátelé navzájem neznají. Pozorovatel si ke světu vybudoval emoční odstup, jakmile dojde k citově vyhrocené situaci, typ 5 přestane reagovat, stáhne se a jen pozoruje. Je-li po "akci", dovolí svým citům se projevit v přísném soukromí a začne je zpětně rozebírat. Pozorovatel nemůže žít bez soukromí, tichého domova, zastrčené pracovny nebo chalupy na samotě. Jakmile si však vytvoří vztah, je to pro něj vztah na celý život. Lidé tohoto typu se zaobírají především teoretickými úvahami, pracují jako vědci, psychologové, léčitelé, jejich symbolem je moudrá kniha. Jak se pozná? Typ 5 se identifikuje s životním postojem "Vidím do všeho."

Typ 6 (Skeptik)

sestka.jpgse bojí věřit, musí se tedy naučit víře a statečnosti. Typ 6 se bojí jednat sám za sebe, z toho vyplývají dvě možné reakce tohoto typu: buď si najde silného vůdce (ochránce), nebo svůj strach zastře tím, že koná riskantní činnosti. Je stále na pozoru, je pesimista, to mu ovšem dovolí uvidět skryté motivy a slabá místa druhých. Má potřebu jasně uspořádané hierarchie. Obranným mechanismem je pro šestky projekce: vidí v okolí to, co si samy utvořily v mysli, nikoli objektivní stav. Bojí se úspěchu, lichocení je jim podezřelé, jednají váhavě nebo střemhlavě. Jak se pozná? Typ 6 se identifikuje s životním postojem "Konám svou povinnost."

Typ 7 (Požitkář)

sedmicka.jpgje typ věčného dítěte, které věří, že vše dopadne dobře a v jeho prospěch, vytváří si iluze o budoucnosti. Je mu tedy třeba, aby se tvrdou prací a střídmostí přesunul ze svého zaujetí sebou k vyšší mysli. Sedmičky touží po jediném - mít stále dobrý pocit, tak v sobě udržují množství otevřených možností a nejdou nikdy moc pod povrch. Umějí se ze svých problémů "vymluvit", mají pro druhé osobní kouzlo, a tak jsou oblíbenými společníky. Zodpovědnosti a práci se vyhýbají, jsou idealisté žijící ve snech o tom, co bude, nemají ovšem trpělivost a vůli uskutečnit své touhy, jen hltají jeden požitek za druhým. V těžkých chvílích utíkají k návykovým látkám (drogy, alkohol, sladkosti). Jak se pozná? Typ 7 se identifikuje s životním postojem "Jsem šťastný/á."

Typ 8 (Šéf)

osmicka.jpgústředním tématem života tohoto typu je kontrola a moc. Osmička sází na tvrdost svých argumentů, s nimiž prosazuje své řešení. Brána k Jednotě se proto pro osmičku nezývá pravda a nevinnost (nevinní vstupují do nových situací bez předsudků a očekávání, jsou otevření). Tomuto se typ 8 stále brání. Láká jej konfrontovat druhé svým nekompromisním postojem, provokovat k neúnosnosti, stavět se do role ochránce slabých proti nespravedlnosti, aby se sám cítil mocný. City se projevují až po dlouhém období bojů "kdo s koho", a to ve formě ochrany druhého. Šéf se může jevit jako pomstychtivý, lačnící po požitcích a přímočaře jednající, ve skutečnosti v sobě stále skrývá malé zraněné dítě, které se musí bránit okolnímu světu. Jak se pozná? Typ 8 se identifikuje s životním postojem "Jsem silný/á, mocný/á."

Typ 9 (Prostředník)

devitka.jpgneví, že jeho pravým spojením s Jednotou je láska a správný čin. Odlišit podstatné od nepodstatného mu činí potíže, přibírání stále nových a nových aktivit, aniž by něco opustil, jej nakonec vede např. ke sběratelské vášni, ať se to týká známek nebo univerzitních titulů. Hlavně oddálit to, co je nejdůležitější - cestu do nitra. Energie se zdržuje, hněv nedává najevo, jednoznačné postoje se neukazují. Jde o snahu udržet rovnovážný stav, aby se obstarávali nepodstatnosti. Dostane-li se do problémů, musí přijít pomoc zvenčí. Devítka svůj potenciál vlastně zadržela, a tak se jeví jako líná a lhostejná. Ve vztahu se rozplyne v partnerovi, chce vnímat jen jeho pomoc a náklonnost, a dostane-li je, miluje druhé pak ze zvyku. Jak se pozná? Typ 9 se identifikuje s životním postojem "Jsem spokojený/á"

Chcete-li se dozvědět více o enneagramu, najdete celý článek v rubrice Články nepublikované zde