Co je integrální jóga

thumb_jelsa_2007_047.jpgJóga (YOGA) je prastarý poznatkový systém pocházející z Indie, jímž se dosahovalo sjednocujícího prožívání přirozenosti těla, mysli a duše, uvádí je v celkovou harmonii, zajistí tělesnou, duševní i duchovní rovnováhu člověka v souvislosti se světem předmětným i duchovním. Slovo „jóga" je sanskrtského původu (česky "jho") a překládá se jako "spojení" nebo Jednota. Na tělo, mysl a duši se zde pohlíží jako na neoddělitelné, jde tedy o sjednocení člověka v jeho pravé podstatě.

V dávných dobách se jóga prováděla tajně za vedení Mistrů (guru) pouze s vybranými jedinci.

Moderní pojetí jógy je určeno nejširším zájemcům.

Integrální jóga

- vychází z pradávného učení rádžajógy, kterou integrálně včleňuje do jednotlivých článků lidské bytosti moderního světa. Systematicky a důsledně vede krok po kroku k navození pružnosti těla i mysli, hloubky a opravdovosti duše a ducha, a tak ke schopnosti naučit se prožívat svůj život jako šťastnou a tvořivou přítomnost. Obsahuje v sobě různé cesty, tj. metody a záleží na jedinci, kterou z těchto cest se vydá, neboť sebepoznáním zjistí, která vyhovuje celkovému naladění jeho osobnosti. Základním předpokladem a zároveň cílem integrální jógy je zpřítomnění vědomí Sjednocení, jednoty. Vychází se z předpokladu, že člověk je duchovní bytost s dočasnou fyzickou zkušeností, kterou má vědomě zacílit na ono Sjednocení.

Různé cesty jógy - rozmanitá označení pro jógové metody vedou vždy k jedinému cíli - sjednocení bytostného Já (átman) s vševesmírným (kosmickým) Já Jsem (bráhma):
Karmajóga jóga činu, cesta služby a nesobeckého konání.

Bhaktijóga jóga mystické lásky k všehomíru uctíváním božské osoby.

Džňánajóga je cestou rozlišování, jde o poznání nejvyšší Pravdy přesáhnutím dualistického myšlení.

Hathajóga je cesta, která považuje tělo za výchozí bod (duchovně-duševní) realizace bytostného Já.

Kundaliníjóga praktiky hathajógy sloužící k probuzení kundaliní energie.

Rádžajóga nejstarší systém jógy, "královská jóga", kterou popsal ve svém spise Jógasutra Pataňdžali.


Osm pilířů jógové cesty:
Jama dodržování etických zásad

Nijama vyvinutí ctností - disciplíny sebeočišťování.

Ásana práce s tělem. Pomocí klidných výdrží v tělesných pozicích se povzbuzuje proudění energie a celý organismus a nervový systém se vrací do své původní rovnováhy.

Pránájáma metoda vědomého usměrňování dechu.

Pratjáhára uvolnění, stažení smyslů od objektů smyslového vnímání.

Dháraná koncentrace na jeden předmět, kdy mizí myšlenky a představy.

Dhjána meditace

Samádhi splynutí subjektu s objektivním světem, neexistují oddělené póly prožívání, veškeré bytí je JÁ JSEM.